Informacje techniczne

Zasada działania

Wszystkie wyłączniki linkowe zatrzymania awaryjnego oferowane przez steute mają system wykrywania pęknięcia linki, który wymusza wstępne jej napięcie z określoną silą po montażu wyłącznika. Siła ta jest różna dla różnych typoszeregów urządzeń, a jej wartość można odszukać w dokumentacji techniczno-ruchowej lub w kartach katalogowych. W przypadku nieprzestrzegania zaleceń montażowych urządzenie nie może działać poprawnie, przykładowo niemożliwe jest zresetowanie zestyków urządzenia. Wyłącznik jest uaktywniany poprzez pociągnięcie linki w kierunku pionowym. Siła niezbędna do przełączenia zestyków jest ściśle uzależniona od rodzaju sprężyny zabudowanej w wyłączniku lub zewnętrznych sprężyn napinających stosowanych w wyłącznikach dwustronnego działania. W ofercie steute znajdują się urządzenia jedno-, jak i dwustronnego działania, tak jak pokazano na poniższych rysunkach. W przypadku wersji dwustronnych niezbędne jest zastosowanie dwóch sprężyn napinających. Zgodnie z normą PN-EN 60947-5-5 maksymalna wartość siły potrzebnej do przełączenia zestyków wynosi 200 N, a maksymalne ugięcie linki (liczone w pionie) nie powinno przekroczyć 400 mm. Dodatkowo, wyłącznik linkowy musi wytrzymać oddziaływanie siłą dziesięciokrotnie większą od tej niezbędnej do wygenerowania sygnału zatrzymania awaryjnego.

 

Maksymalna długość linki

Maksymalna długość linki współpracującej z wyłącznikiem linkowym zależy głównie od dwóch podstawowych czynników: maksymalnego dopuszczalnego ugięcia linki (400 mm) z jednej strony oraz od termicznej zmiany długości linki, wynikającej ze zmiany temperatury otoczenia, z drugiej strony. W tym drugim przypadku duża zmiana długości linki prowadzi zwykle do samoczynnego przełączania zestyków wyłącznika i niechcianego zatrzymywania maszyny czy przenośnika taśmowego. Ponieważ pierwszy z powyższych warunków łatwiej jest spełnić dzięki zastosowaniu nieelastycznej linki, a drugi odwrotnie - dzięki elastyczności układu, konieczne jest zoptymalizowanie całego systemu zatrzymania awaryjnego. Ponadto trzeba kontrolować, czy siła potrzebna do zatrzymania maszyny lub przenośnika nie przekracza 200 N.

Zależność między ugięciem linki, a odległością między jej przelotami

Zastosowanie sprężyn kompensacyjnych / Ograniczenie skoku sprężyn

Sprężyny kompensacyjne stosuje się w celu kompensowania zmiany długości linki, wynikającej ze zmiennej temperatury otoczenia w miejscu montażu, celem zwiększenia maksymalnej dopuszczalnej długości zastosowanej linki. Generalnie przyjmuje się, że:

  • Miękka sprężyna kompensacyjna o relatywnie niewielkiej sile naciągu może kompensować większe termiczne zmiany długości linki.
  • Miękkie sprężyny kompensacyjne mają skłonność do znacznego wydłużania, przez co z kolei utrudniają utrzymanie się w limicie maksymalnego ugięcia linki, wynoszącego 400 mm. Stąd skłonność sprężyny do nadmiernego wydłużania się ogranicza maksymalną długość linki przy stałej temperaturze otoczenia lub też ogranicza maksymalny dopuszczalny zakres wahań temperatury w przypadku linki o stałej długości.
  • Wymiary sprężyny kompensacyjnej są uwarunkowane charakterys - tyką sprężyny zabudowanej w wyłączniku linkowym, długością zastosowanej linki i maksymalną wartością ugięcia linki (s =400 mm).
  • W przypadku wyłączników linkowych dwustronnego działania konieczny jest montaż ograniczników rozciągnięcia sprężyn, celem zapobieżenia ich odkształceniu

Stałemu odkształceniu sprężyny kompensacyjnej zapobiegać ma ograniczenie jej skoku. W praktyce stosuje się dodatkowe elementy ograniczające lub też sprężyny ze zintegrowanym ogranicznikiem skoku. Można zastosować także krótkie pętle z linki stalowej, przechodzące przez światło sprężyny, co jest rozwiązaniem bardzo efektywnym kosztowo.

Montaż wyłącznika jednostronnego działania

Sprężyna kompensacyjna z ogranicznikiem

Montaż wyłącznika dwustronnego działania

Odstępy między przelotami linki

Ugięcie linki niezbędne do przełączenia zestyków wyłącznika linkowego jest sumą ugięcia sprężyn zabudowanych w wyłącznikach, sprężyn kompensacyjnych (jeśli zastosowano) oraz odległości między punktami podparcia linki (przelotami). Oznacza to, że aby zachować bezpieczne ugięcie linki, nieprzekraczające 400 mm, odległości między przelotami linki muszą być odpowiednio zredukowane. Pozwala to jednocześnie na stosowanie bardziej miękkich sprężyn o zwiększonym skoku, co z kolei pozwala na użycie dłuższej linki, ponieważ zmiany jej długości będą lepiej kompensowane.

Rodzaj linki

To, w jaki sposób linka będzie się zachowywać przy zmianach temperatury otoczenia, jest ściśle uzależnione od jej rodzaju. Oprócz elastyczności wynikającej bezpośrednio z zastosowanego materiału i rodzaju splotu rdzenia linki, mamy też do czynienia z wydłużaniem linki mającym miejsce w momencie, gdy jest ona ciągnięta przez operatora, celem zatrzymania maszyny czy przenośnika. Ponadto, wstępne naciągnięcie linki, które jest wymagane przy montażu wyłącznika, może doprowadzić z czasem do trwałego jej odkształcenia. Także wady produkcyjne mogą mieć negatywny wpływ na zachowanie się linki.

W związku z powyższym zdecydowanie zaleca się, a już szczególnie w sytuacji, gdy chronione są długie odcinki przenośników lub ciągów produkcyjnych, stosowanie linki dostarczanej przez steute. Jest ona bardzo wytrzymała i zoptymalizowana pod kątem współpracy z wyłącznikami linkowymi.

Linki oferowane przez alternatywnych dostawców często ulegają znacznemu rozciągnięciu z powodu słabej charakterystyki rdzenia wykonanego z tworzywa sztucznego. W takim przypadku konieczne jest regularne kontrolowanie naciągu linki i ewentualna korekta jej naprężenia. Odpowiednie uwagi zawarte w dokumentacji technicznoruchowej oraz standardowe stosowanie specjalnych naciągaczy lub śrub rzymskich ma zapewnić bezpieczną eksploatację urządzeń.

Przykłady innych sposobów ograniczania skoku sprężyn

Wskazówki montażowe

  • Po zamocowaniu linki należy za nią kilkakrotnie mocno pociągnąć, tak aby zdeformowały się kausze.
  • Następnie należy skasować powstały nadmiar linki, np. przy pomocy ściągacza śrubowego.
  • Aby zagwarantować bezpieczne działanie wyłączników, należy przestrzegać wskazówek zawartych w dołączonej do urządzeń dokumentacji techniczno-ruchowej.
  • Zgodnie z normą ISO 13850 opcjonalne rolki współpracujące z linką i służące do zmiany kierunku jej biegu muszą być montowane w taki sposób, żeby operator mógł widzieć linkę na całym jej przebiegu.

Deformacja kausz