Normy

BG-GS-ET 15
Zasady kontroli i certyfikacji wyłączników pozycyjnych z przymusowym rozwieraniem zestyków. Niniejsze podstawowe zasady, okresowo rewidowane i uzupełniane, zgodne są z najnowszymi osiągnięciami w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz z postępem technicznym. Najnowsze wydanie jest jedynym dopuszczonym dla celów testowych wykonywanych przez jednostkę testującą i certyfikującą komisji specjalistycznej »Inżynieria elektryczna«. Fachausschuss »Elektrotechnik«, Gustav-Heinemann-Ufer 130, 50968 Köln, Germany, http://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/pruefen-zertifizieren/pruef-und-zertifizierungsstelle-elektrotechnik/pruefgrundsaetze/GS-ET-15

BG-GS-ET 19
Zasady kontroli i certyfikacji wyłączników pozycyjnych z przymusowym rozwieraniem zestyków. Niniejsze podstawowe zasady, okresowo rewidowane i uzupełniane, zgodne są z najnowszymi osiągnięciami w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz z postępem technicznym. Najnowsze wydanie jest jedynym dopuszczonym dla celów testowych wykonywanych przez jednostkę testującą i certyfikującą komisji specjalistycznej »Inżynieria elektryczna«. Fachausschuss »Elektrotechnik«, Gustav-Heinemann-Ufer 130, 50968 Köln, Germany, https://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/pruefen-zertifizieren/pruef-und-zertifizierungsstelle-elektrotechnik/pruefgrundsaetze

BG-GS-ET 20
Zasady kontroli i certyfikacji wyłączników pozycyjnych z przymusowym rozwieraniem zestyków. Niniejsze podstawowe zasady, okresowo rewidowane i uzupełniane, zgodne są z najnowszymi osiągnięciami w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz z postępem technicznym. Najnowsze wydanie jest jedynym dopuszczonym dla celów testowych wykonywanych przez jednostkę testującą i certyfikującą komisji specjalistycznej »Inżynieria elektryczna«. Fachausschuss »Elektrotechnik«, Gustav-Heinemann-Ufer 130, 50968 Köln, Germany, https://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/pruefen-zertifizieren/pruef-und-zertifizierungsstelle-elektrotechnik/pruefgrundsaetze

DIN EN 50041
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa do zastosowań przemysłowych; łączniki sterownicze; łączniki drogowe 42,5 x 80; wymiary i cechy.

DIN EN 50047
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa do zastosowań przemysłowych; łączniki sterownicze; łączniki drogowe 30 x 55; wymiary i cechy

Dyrektywa EMC 2014/30/UE
Dyrektywa EMC ustala wymagania odnośnie ochrony oraz odpowiednich działań kontrolnych (regulacja swobodnej wymiany towarowej, działania w przypadku odstępstw od Dyrektywy, przepisy dotyczące oznakowania, okresów przejściowych itp.). Jeżeli wymogi Dyrektywy EMC (oraz pozostałych wytycznych odnoszących się do produktu) są spełnione, to żadne z państw członkowskich nie może przeszkodzić wprowadzeniu towaru do obiegu. Jeżeli wymogi nie są spełnione, to można zakazać wprowadzenia towaru do obiegu lub też go z niego wycofać. Odnosi się to do wszystkich producentów lub ich pełnomocników, importerów oraz firm handlowych wprowadzających do obiegu sprzęt podlegający wytycznym EMC. W rozumieniu Dyrektywy pod pojęciem "sprzęt" należy rozumieć wszelkie elektryczne i elektroniczne urządzenia, instalacje i systemy, które zawierają podzespoły elektryczne lub elektroniczne. Zakres obowiązywania obejmuje wszystkie urządzenia mogące wywołać zaburzenia elektromagnetyczne, lub których właściwości są podatne na wpływ takich zaburzeń. Jeżeli wymogi odnośnie ochrony zawarte w Dyrektywie dopasowane są do odpowiednich produktów poprzez pojedyncze wytyczne, to wytyczna EMC nie odnosi się do tych produktów i tych wymogów odnośnie ochrony lub traci ważność wraz z wejściem w życie pojedynczych dyrektyw (do takich produktów zalicza się pojazdy mechaniczne, traktory rolnicze i leśne, implanty medyczne, urządzenia telekomunikacyjne oraz samodzielnie zbudowane radiostacje amatorskie).

EN ISO 13850
Bezpieczeństwo maszyn – Stop awaryjny – Zasady projektowania

EN ISO 14119
Bezpieczeństwo maszyn – Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami – Zasady projektowania i doboru

EN 62061
Bezpieczeństwo maszyn - Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych, elektronicznych i elektronicznych programowalnych systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem; Uwagi dotyczące zastosowania norm EN 62061 oraz EN ISO 13849-1. Jesteś producentem maszyn lub integratorem systemów? To jest to, co musisz wziąć pod uwagę w odniesieniu do bezpieczeństwa funkcjonalnego! http://www.zvei.org/index.php?id=315&0=&type=1

EN ISO 13849-1
Bezpieczeństwo maszyn, objaśnienia do zastosowania normy EN 62061 oraz EN ISO 13849-1. Czy jesteś producentem maszyn lub integratorem systemów? Czy modernizujesz maszyny? To wszystko co musisz uwzględnić w przyszłości pod względem bezpieczeństwa funkcjonalnego! http://www.zvei.org/index.php?id=315&0=&type=1

IEC 60204-1
Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. Część 1: Wymagania ogólne

IEC 60529
Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy - IEC 60529 definiuje stopnie ochrony, które dostarczają informacji o możliwości zastosowani urządzeń w trudnych warunkach oraz o stopniu ich wrażliwości na wilgoć, zalanie i zanieczyszczenia stałe.

IEC 60947-1
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa.  Część 1: Postanowienia ogólne.

IEC 60947-5-1
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 5-1: Aparaty i łączniki sterownicze. Elektromechaniczne aparaty sterownicze.

IEC 60947-5-2
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 5-2: Urządzenia sterownicze i elementy łączeniowe - włącznik zbliżeniowy

IEC 60947-5-3
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 5-3: Aparaty i łączniki sterownicze. Wymagania dotyczące urządzeń zbliżeniowych o określonym sposobie zachowania się w warunkach defektu (PDF).

IEC 60947-5-5
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 5-5: Aparaty i łączniki sterownicze. Elektryczne urządzenia zatrzymania awaryjnego z funkcją blokady mechanicznej.

IEC 60947-5-6
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 5-6: Aparaty i łączniki sterownicze. Interfejsy d.c. czujników zbliżeniowych i wzmacniaczy łączeniowych (NAMUR).

Dyrektywa Maszynoiwa 2006/42/WE: Bezpieczeństwo maszyn w Europie
Europejska Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE reguluje wprowadzanie maszyn do obiegu i tym samym do wolnego handlu na obszarze Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE
Celem niniejszej dyrektywy jest zapewnienie spełniania przez znajdujący się w obrocie sprzęt elektryczny wymagań zapewniających wysoki poziom ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób i zwierząt domowych oraz mienia, przy jednoczesnym zagwarantowaniu funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku przy napięciu z zakresów między 50 V a 1000 V prądu przemiennego oraz między 75 V a 1500 V prądu stałego, z wyjątkiem sprzętu i zjawisk wymienionych w załączniku II.